Kazimierz Król

Kazimierz Król (ur. 25 lutego 1897 w Mniszkowie, zm. 4 maja 1965) – polski polityk, poseł II i III kadencji Sejmu PRL.

Do Sejmu był wybierany z okręgu wyborczego – Końskie nr 25 oraz nr 31 (bez przynależności klubowej), był członkiem komisji sejmowych: Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego, a w III kadencji – Handlu Zagranicznego.

Urodził się w Mniszkowie 25 lutego 1897. Ukończył Szkołę Carską w Mniszkowie. Ustawicznym dokształcaniem się, uzyskał tytuł zawodowy mistrza cukiernika i mistrza pszczelarza z certyfikatem prowadzania stacji hodowli matek pszczelich.

W latach 1919-1920 odbywał służbę wojskową w legionach i brał udział w wojnie z bolszewikami w 1920 – Cud nad Wisłą. Ciężko ranny pod Radzyminem, z przestrzelonymi gardłem, szczękami i nogami kończy udział w wojnie. W wyniku obrażeń traci zdolność do wykonywania pracy w 70%. W okresie komunizmu zostaje całkowicie pozbawiony renty.

W drugiej połowie lat dwudziestych utrzymywał kontakty z Ignacym Solarzem, ówczesnym dyrektorem Wiejskiego Uniwersytetu Ludowego w Szycach k/Krakowa w zakresie praktycznej nauki pszczelarstwa. Czynił starania utworzenia podobnej placówki krzewienia oświaty rolniczej w Mniszkowie. Pomocnym sponsorem był właściciel majątku ziemskiego w Mniszkowie Poklewski-Koziołł. Nagła śmierć Poklewskiego kończy plany powstania tak potrzebnej na tym terenie placówki oświaty rolniczej. Prowadzona stacja hodowli matek pszczelich powoduje powstanie wielu pasiek w rejonie Mniszkowa i Opoczna.

Kazimierz Król w okresie okupacji hitlerowskiej utrzymywał kontakty przyjacielskie z Dowódcą 22 pp AK walczącego głównie na ziemi opoczyńskiej mjr Leśniakiem (Rudolf Majewski) i właścicielem majątku ziemskiego w Sławnie Tadeuszem Chachulskim, głównie w zakresie niesienia pomocy rannym partyzantom i powstańcom z Warszawy. Dostarcza propolis, mleczko pszczele i miód. Jego dom jest również przechowalnią tych ludzi. Po wyzwoleniu Kazimierz Król angażował się w organizowanie spółdzielczości wiejskiej. Ówczesna władza widząc w nim wybijającego się bezpartyjnego chłopa, znanymi sobie sposobami tłumiła jego aktywność. Stan ten trwał aż do października 1956.

W lutym 1957 wybrany na posła II kadencji. Pełnił w tym czasie funkcje radnego i przewodniczącego komisji rolnictwa Gromadzkiej Rady Narodowej w gminie Mniszków.

Na szczeblu krajowym był wiceprezesem Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Na posiedzeniu Sejmu 26 marca 1958 postulował:

 • obniżyć cenę nawozów sztucznych i zwiększyć zaopatrzenie dla wsi,
 • znieść obowiązkowe dostawy,
 • uregulować sprawy własnościowe na wsi,
 • umożliwić nabywanie ziemi przez chłopów,
 • zwiększyć środki na szkolnictwo rolnicze.

  Na posiedzeniu Sejmu 28 marca 1958 postulował:

 • wprowadzić sądy administracyjne,
 • nasilić walkę z oszustwem w punktach skupu płodów rolnych i zwierząt,
 • rozwijać specjalizacje w rolnictwie, m.in.: gospodarstwa specjalistyczne z osłoną finansową państwa,
 • zwiększyć produkcje maszyn dla rolnictwa,
 • poinformował o uwieńczeniu starań budowy zakładu płytek ceramicznych w Opocznie, dziękował za 240 mln złotych przeznaczonych na ten cel,
 • podziękował za zatwierdzenie budowy szpitala w Opocznie, na który wyasygnowano 38 mln złotych,
 • podziękował za przychylne zatwierdzenie budowy 50 szkół w powiecie opoczyńskim i pomoc finansową,
 • uzasadniał celowość budowy huty szkła w Białej Górze.

  Na posiedzeniu Sejmu w dniu 20 grudnia 1959 postulował:

 • konieczność zwiększenia środków na meliorację gruntów,
 • uchwalenie ustawy o nasiennictwie w rolnictwie,
 • rychłe uchwalenie ustawy pszczelarskiej.

  W III kadencji (1961-1965) na posiedzeniu Sejmu w dniu 11 grudnia 1964 roku: proponował rozwiązania techniczne maszyn rolniczych i podjęcie zwiększonej produkcji tych maszyn.

  W III kadencji (1961-1965) poseł Kazimierz Król walczył o pozyskanie niezbędnych inwestycji dla powiatu opoczyńskiego. Powstaje Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego, rozbudowuje się Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego „Opocznianka”, powstaje Oddział Centrali Nasiennej, rozbudowuje się Spółdzielnia Inwalidów. Przyspiesza też o dwa lata budowę drogi na odcinku Sulejów-Opoczno przez Mniszków. Powstała Kopalnia Grudzeń.

  Był bezdzietnym wdowcem. Zmarł 4 maja 1965. Spoczywa na cmentarzu w Zajączkowie.

  Żródło: wikipedia.pl

 • Napisano: 2010-03-10 17:48:50
  wyświetleń: 1585