Maria ¦piewak

Maria ¦piewak ur. w marcu 1925 r. Jej dom rodzinny już w 1939 roku stał się miejscem podziemnej walki z okupantem. Maria ¦piewak wraz z siostr± Danut± były ł±czniczkami II Oddziału Inspektoratu Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Podczas okupacji, narażaj±c życie Maria ¦piewak uratowała dwie kobiety żydowskiego pochodzenia. Po zakończeniu wojny zaczęła studiować medycynę na Uniwersytecie Łódzkim. Nie było jej jednak dane tych studiów ukończyć, gdyż trafiła do więzienia. Głównym zarzutem stawianym Marii ¦piewak podczas rozprawy s±dowej było przyjęcie w 1948 roku (od komendanta KEDYWU, szefa Okręgu w Łodzi) dwóch paczek, w których jak póĽniej okazało się były dokumenty dotycz±ce rozwi±zania AK. Podczas procesu Marię ¦piewak uznano za winn± i skazano na 2 lata więzienia. Podczas odbywania kary ¦piewakowa była poddawana coraz to bardziej wyszukanym karom. Piekło skończyło się w 1952 roku, kiedy wyszła na wolno¶ć. Po tzw. odwilży w 1957 roku, Maria ¦piewak powróciła na studia. Ukończyła je w 1963 roku na wydziale medycyny.

Dzi¶ jest jednym z bardziej znanych piotrkowskich lekarzy i członkini± ¦wiatowego Zwi±zku Żołnierzy Armii Krajowej. W latach 1994-2002 radna miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W swojej działalno¶ci społecznej szczególn± trosk± obejmowała piotrkowsk± młodzież, dbaj±c o jej edukację historyczn±.

Maria ¦piewak otrzymała honorowe obywatelstwo Piotrkowa Trybunalskiego 28 kwietnia 2004 r. za upowszechnianie idei patriotycznego wychowania piotrkowskiej młodzieży oraz za życie pełne po¶więcenia dla bliskich. Maria ¦piewak jest piotrkowianka od urodzenia.

¬ródło: piotrkow.pl

Napisano: 2010-03-10 17:44:11
wy¶wietleń: 1755